กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     
นางสาวสำอางค์ นิลพัทธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางกัญญาพัชร โชติภาคินเศรษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมพร เกิดแก้ว
ครูชำนาญการ
นางสาวปิยวรรณ อินจาด
ครู
นายวุฒิไกร ชายกวด
ครู
นายทินภัทร ธัญญเจริญ
ครู
ณัฐพงศ์ นิชเปี่ยม
ครูผู้ช่วย
นางสาวกาญมณี จันทุม
ครูผู้ช่วย