กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     
นางสาวสำอางค์ นิลพัทธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางกัญญาพัชร โชติภาคินเศรษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมพร เกิดแก้ว
ครูชำนาญการ
นางสาวปิยวรรณ อินจาด
ครู
นายวุฒิไกร ชายกวด
ครู
นายทินภัทร ธัญญเจริญ
ครู
ณัฐพงศ์ นิชเปี่ยม
ครูผู้ช่วย
นางสาวกาญมณี จันทุม
ครูผู้ช่วย
นายณัฐวัฒน์ เอี่ยมเจริญ
ครูผู้ช่วย
นายโยธิน ทิพย์อักษร
ครูผู้ช่วย